top of page

Mga Tuntunin at Kundisyon

Petsa ng Bisa: Enero 28, 2023
Saklaw ng Site: www.aginnovavelgu.org


ANG KASUNDUAN: Ang paggamit ng website na ito at mga serbisyo sa website na ito na ibinigay ng ESCOP (Experiment Station Committee on Organization and Policy) at pinapanatili ng WAAESD (mula rito ay tinutukoy bilang "Kumpanya") ay napapailalim sa sumusunod na Mga Tuntunin at Kundisyon (pagkatapos dito ay ang " Kasunduan"), lahat ng bahagi at sub-bahagi nito ay partikular na isinama sa pamamagitan ng sanggunian dito. Ang Kasunduang ito ang mamamahala sa paggamit ng lahat ng pahina sa website na ito (mula dito ay sama-samang tinutukoy bilang "Website") at anumang mga serbisyong ibinibigay ng o sa Website na ito ("Mga Serbisyo").


1) MGA KAHULUGAN
Ang mga partidong tinutukoy sa Kasunduang ito ay dapat tukuyin tulad ng sumusunod:
a) Kumpanya, Kami, Kami: Ang Kumpanya, bilang tagalikha, operator, at publisher ng Website, ay ginagawang available sa mga user ang Website, at ilang mga Serbisyo dito. Ang ESCOP (Experiment Station Committee on Organization and Policy) at pinananatili ng WAAESD, Company, Us, We, Our, Ours at iba pang first-person pronouns ay tumutukoy sa Kumpanya, gayundin sa lahat ng empleyado at kaakibat ng Kumpanya.
b) Ikaw, ang Gumagamit, ang Kliyente: Ikaw, bilang gumagamit ng Website, ay tatawagin sa kabuuan ng Kasunduang ito na may mga panghalip na pangalawang-tao gaya ng Ikaw, Iyo, Iyo, o bilang Gumagamit o Kliyente.
c) Mga Partido: Sama-sama, ang mga partido sa Kasunduang ito (ang Kumpanya at Ikaw) ay tatawaging Mga Partido.


2) ASSENT & ACCEPTANCE
Sa pamamagitan ng paggamit sa Website, ginagarantiyahan Mo na nabasa at nasuri Mo ang Kasunduang ito at sumasang-ayon Ka na sumailalim dito. Kung hindi Ka sumasang-ayon na sumailalim sa Kasunduang ito, mangyaring umalis kaagad sa Website. Sumasang-ayon lamang ang Kumpanya na magbigay ng paggamit sa Website at Mga Serbisyong ito sa Iyo kung pumayag Ka sa Kasunduang ito.


3) LISENSYA PARA GAMITIN ANG WEBSITE
Maaaring magbigay sa Iyo ang Kumpanya ng ilang partikular na impormasyon bilang resulta ng paggamit Mo sa Website o Mga Serbisyo. Maaaring kabilang sa naturang impormasyon, ngunit hindi limitado sa, dokumentasyon, data, o impormasyong binuo ng Kumpanya, at iba pang materyal na maaaring tumulong sa Iyong paggamit ng Website o Mga Serbisyo ("Mga Materyal ng Kumpanya"). Alinsunod sa Kasunduang ito, binibigyan ka ng Kumpanya ng isang hindi eksklusibo, limitado, hindi naililipat at maaaring bawiin na lisensya upang gamitin ang Mga Materyal ng Kumpanya na may kaugnayan lamang sa Iyong paggamit ng Website at Mga Serbisyo. Ang Mga Materyal ng Kumpanya ay hindi maaaring gamitin para sa anumang iba pang layunin, at ang lisensyang ito ay magwawakas sa Iyong pagtigil sa paggamit ng Website o Mga Serbisyo o sa pagtatapos ng Kasunduang ito.


4) INTELLECTUAL PROPERTY
Sumasang-ayon ka na ang Website at lahat ng Serbisyong ibinigay ng Kumpanya ay pag-aari ng Kumpanya, kabilang ang lahat ng copyright, trademark, trade secret, patent, at iba pang intelektwal na ari-arian ("Company IP"). Sumasang-ayon ka na pagmamay-ari ng Kumpanya ang lahat ng karapatan, titulo at interes sa at sa IP ng Kumpanya at hindi Mo gagamitin ang IP ng Kumpanya para sa anumang layuning labag sa batas o lumalabag. Sumasang-ayon ka na huwag kopyahin o ipamahagi ang IP ng Kumpanya sa anumang paraan, kabilang ang elektronikong paraan o sa pamamagitan ng pagpaparehistro ng anumang bagong trademark, trade name, marka ng serbisyo o Uniform Resource Locators (URL), nang walang malinaw na nakasulat na pahintulot mula sa Kumpanya.
5) MATANGGAP NA PAGGAMIT
Sumasang-ayon kang hindi gamitin ang Website o Mga Serbisyo para sa anumang labag sa batas na layunin o anumang layunin na ipinagbabawal sa ilalim ng sugnay na ito. Sumasang-ayon ka na huwag gamitin ang Website o Mga Serbisyo sa anumang paraan na maaaring makapinsala sa Website, Mga Serbisyo, o pangkalahatang negosyo ng Kumpanya.
a) Sumasang-ayon ka pa na huwag gamitin ang Website o Mga Serbisyo:
I) Upang harass, abusuhin, o pagbabanta sa iba o kung hindi man ay lumabag sa mga legal na karapatan ng sinumang tao;
II) Upang labagin ang anumang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ng Kumpanya o anumang ikatlong partido;
III) Upang mag-upload o kung hindi man ay magpakalat ng anumang mga virus sa computer o iba pang software na maaaring makapinsala sa pag-aari ng iba;
IV) Upang magsagawa ng anumang pandaraya;
V) Upang makisali o lumikha ng anumang labag sa batas na pagsusugal, sweepstakes, o pyramid scheme;
VI) Upang i-publish o ipamahagi ang anumang malaswa o mapanirang-puri na materyal;
VII) Upang i-publish o ipamahagi ang anumang materyal na nag-uudyok ng karahasan, poot, o diskriminasyon sa anumang grupo;
VIII) Upang labag sa batas na mangalap ng impormasyon tungkol sa iba.


6) IMPORMASYON SA PRIVACY
Sa pamamagitan ng Iyong Paggamit ng Website at Mga Serbisyo, maaari Mo kaming bigyan ng ilang partikular na impormasyon. Sa pamamagitan ng paggamit sa Website o sa Mga Serbisyo, pinahihintulutan Mo ang Kumpanya na gamitin ang Iyong impormasyon sa United States at anumang iba pang bansa kung saan Kami ay maaaring gumana.
a) Impormasyong Maaari Naming Kolektahin o Matanggap: Depende sa kung paano Mo ginagamit ang Aming Website o Mga Serbisyo, maaari kaming makatanggap ng impormasyon mula sa mga panlabas na application na ginagamit Mo upang ma-access ang Aming Website, o maaari kaming makatanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng iba't ibang teknolohiya sa web, tulad ng cookies, log file, malinaw na gif, web beacon o iba pa.
b) Paano Namin Gumamit ng Impormasyon: Ginagamit namin ang impormasyong nakalap mula sa Iyo upang matiyak ang Iyong patuloy na magandang karanasan sa Aming website. Maaari din naming subaybayan ang ilang partikular na pasibong impormasyon na natanggap upang mapabuti ang Aming marketing at analytics, at para dito, maaari kaming makipagtulungan sa mga third-party na provider, kabilang ang iba pang mga marketer.
c) Paano Mo Mapoprotektahan ang Iyong Impormasyon: Kung gusto mong huwag paganahin ang Aming pag-access sa anumang pasibong impormasyon na natatanggap Namin mula sa paggamit ng iba't ibang teknolohiya, maaari mong piliing huwag paganahin ang cookies sa Iyong web browser.

 

7) REVERSE ENGINEERING & SECURITY
Sumasang-ayon ka na huwag isagawa ang alinman sa mga sumusunod na aksyon:
a) Reverse engineer, o subukang i-reverse engineer o i-disassemble ang anumang code o software mula sa o sa Website o Mga Serbisyo;
b) Lumabag sa seguridad ng Website o Mga Serbisyo sa pamamagitan ng anumang hindi awtorisadong pag-access, pag-iwas sa pag-encrypt o iba pang mga tool sa seguridad, data mining o panghihimasok sa sinumang host, user o network.


8) PAGKAWALA NG DATOS
Ang Kumpanya ay hindi tumatanggap ng responsibilidad para sa seguridad ng Iyong account o nilalaman. Sumasang-ayon ka na ang Iyong paggamit ng Website o Mga Serbisyo ay nasa Iyong sariling peligro.


9) INDEMNIFICATION
Sumasang-ayon kang ipagtanggol at bayaran ng danyos ang Kumpanya at alinman sa mga kaakibat nito (kung naaangkop) at ipagwalang-bahala Kami laban sa anuman at lahat ng legal na paghahabol at kahilingan, kabilang ang mga makatwirang bayad sa abogado, na maaaring magmula o nauugnay sa Iyong paggamit o maling paggamit ng Website o Mga Serbisyo, Iyong paglabag sa Kasunduang ito, o Iyong pag-uugali o pagkilos. Sumasang-ayon ka na ang Kumpanya ay makakapili ng sarili nitong legal na tagapayo at maaaring lumahok sa sarili nitong pagtatanggol, kung nais ng Kumpanya.


10) PATAKARAN NG SPAM
Mahigpit kang ipinagbabawal na gamitin ang Website o alinman sa Mga Serbisyo ng Kumpanya para sa mga ilegal na aktibidad ng spam, kabilang ang pangangalap ng mga email address at personal na impormasyon mula sa iba o pagpapadala ng anumang mass commercial na mga email.


11) MGA THIRD-PARTY NA LINK at NILALAMAN
Ang Kumpanya ay maaaring paminsan-minsan ay mag-post ng mga link sa mga third party na website o iba pang mga serbisyo. Sumasang-ayon ka na ang Kumpanya ay hindi mananagot o mananagot para sa anumang pagkawala o pinsala na dulot ng Iyong paggamit ng anumang mga serbisyo ng third party na naka-link mula sa Aming Website.


12) PAGBABAGO AT PAGBABAGO
Ang Kumpanya ay maaaring, paminsan-minsan at anumang oras nang walang abiso sa Iyo, na baguhin ang Kasunduang ito. Sumasang-ayon ka na ang Kumpanya ay may karapatan na baguhin ang Kasunduang ito o baguhin ang anumang nilalaman dito. Sumasang-ayon ka pa na ang lahat ng mga pagbabago sa Kasunduang ito ay may ganap na puwersa at epekto kaagad sa pag-post sa Website at na ang mga pagbabago o variation ay papalitan ang anumang naunang bersyon ng Kasunduang ito, maliban kung ang mga naunang bersyon ay partikular na tinukoy o isinama sa pinakabagong pagbabago o pagkakaiba-iba ng Kasunduang ito.
a) Kung ang anumang bahagi o sub-bahagi ng Kasunduang ito ay pinaniniwalaang hindi epektibo o hindi wasto ng anumang hukuman ng batas, Sumasang-ayon ka na ang nauna, epektibong bersyon ng Kasunduang ito ay ituring na maipapatupad at wasto hanggang sa ganap na lawak.
b) Sumasang-ayon kang regular na subaybayan ang Kasunduang ito at sumangguni sa Petsa ng Pagkabisa na naka-post sa tuktok ng Kasunduang ito upang tandaan ang mga pagbabago o pagkakaiba-iba. Sumasang-ayon ka pa na i-clear ang Iyong cache kapag ginagawa ito upang maiwasan ang pag-access sa isang naunang bersyon ng Kasunduang ito. Sumasang-ayon ka na ang Iyong patuloy na paggamit ng Website pagkatapos ng anumang mga pagbabago sa Kasunduang ito ay isang pagpapakita ng Iyong patuloy na pagsang-ayon sa Kasunduang ito.
c) Kung sakaling mabigo Ka na subaybayan ang anumang mga pagbabago sa o pagkakaiba-iba ng Kasunduang ito, sumasang-ayon Ka na ang nasabing kabiguan ay ituring na isang affirmative waiver ng Iyong karapatang suriin ang binagong Kasunduan.


13) BUONG KASUNDUAN
Binubuo ng Kasunduang ito ang buong pagkakaunawaan sa pagitan ng Mga Partido kaugnay ng anuman at lahat ng paggamit ng Website na ito. Ang Kasunduang ito ay pinapalitan at pinapalitan ang lahat ng nauna o kasabay na mga kasunduan o pagkakaunawaan, nakasulat o pasalita, tungkol sa paggamit ng Website na ito.


14) MGA PAG-ALAM SA SERBISYO
Maaaring kailanganin ng Kumpanya na matakpan ang Iyong pag-access sa Website upang magsagawa ng pagpapanatili o mga serbisyong pang-emergency sa nakaiskedyul o hindi nakaiskedyul na batayan. Sumasang-ayon ka na ang Iyong pag-access sa Website ay maaaring maapektuhan ng hindi inaasahang o hindi nakaiskedyul na downtime, para sa anumang kadahilanan, ngunit ang Kumpanya ay walang pananagutan para sa anumang pinsala o pagkawala na dulot ng naturang downtime.


15) TERMINO, PAGWAWAKAS AT PAGSUSPENSYON
Maaaring wakasan ng Kumpanya ang Kasunduang ito sa Iyo anumang oras para sa anumang dahilan, mayroon man o walang dahilan. Partikular na inilalaan ng Kumpanya ang karapatang wakasan ang Kasunduang ito kung lalabagin Mo ang alinman sa mga tuntuning nakabalangkas dito, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, paglabag sa mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ng Kumpanya o isang third party, pagkabigong sumunod sa mga naaangkop na batas o iba pang legal na obligasyon. , at/o paglalathala o pamamahagi ng ilegal na materyal. Kung nakarehistro Ka para sa isang account sa Amin, maaari Mo ring wakasan ang Kasunduang ito anumang oras sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Amin at paghiling ng pagwawakas. Sa pagwawakas ng Kasunduang ito, ang anumang mga probisyon na inaasahang mabubuhay sa pagwawakas ayon sa kanilang likas na katangian ay mananatiling ganap na may bisa at bisa.


16) WALANG WARRANTY
Sumasang-ayon ka na ang Iyong paggamit ng Website at Mga Serbisyo ay nasa Iyong nag-iisa at eksklusibong panganib at ang anumang Mga Serbisyong ibinigay sa Amin ay nasa "As Is" na batayan. Ang Kumpanya sa pamamagitan nito ay hayagang itinatanggi ang anuman at lahat ng ipinahayag o ipinahiwatig na mga warranty ng anumang uri, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa ipinahiwatig na warranty ng kaangkupan para sa isang partikular na layunin at ang ipinahiwatig na warranty ng kakayahang maikalakal. Ang Kumpanya ay hindi gumagawa ng mga garantiya na ang Website o Mga Serbisyo ay makakatugon sa Iyong mga pangangailangan o na ang Website o Mga Serbisyo ay hindi maaantala, walang error, o secure. Ang Kumpanya ay hindi rin gumagawa ng mga garantiya tungkol sa pagiging maaasahan o katumpakan ng anumang impormasyon sa Website o nakuha sa pamamagitan ng Mga Serbisyo. Sumasang-ayon ka na ang anumang pinsala na maaaring mangyari sa Iyo, sa pamamagitan ng Iyong computer system, o bilang resulta ng pagkawala ng Iyong data mula sa Iyong paggamit ng Website o Mga Serbisyo ay Iyong nag-iisang responsibilidad at ang Kumpanya ay hindi mananagot para sa anumang naturang pinsala o pagkawala .


17) LIMITASYON SA PANANAGUTAN
Ang Kumpanya ay hindi mananagot para sa anumang mga pinsalang maaaring mangyari sa Iyo bilang resulta ng Iyong paggamit ng Website o Mga Serbisyo, hanggang sa ganap na pinahihintulutan ng batas. Ang pinakamataas na pananagutan ng Kumpanya na nagmumula sa o nauugnay sa Kasunduang ito ay limitado sa higit sa isang daang ($100) US Dollars o ang halagang binayaran Mo sa Kumpanya sa nakalipas na anim (6) na buwan. Nalalapat ang seksyong ito sa anuman at lahat ng mga paghahabol Mo, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga nawalang kita o kita, mga resulta o parusa na pinsala, kapabayaan, mahigpit na pananagutan, panloloko, o anumang uri ng pagsisisi.


18) PANGKALAHATANG PROBISYON:
a) WIKA: Ang lahat ng mga komunikasyong ginawa o mga paunawa na ibinigay alinsunod sa Kasunduang ito ay dapat nasa wikang Ingles.
b) HURISDIKSYON, LUGAR, AT PAGPILI NG BATAS: Sa pamamagitan ng Iyong paggamit ng Website o Mga Serbisyo, sumasang-ayon Ka na ang mga batas ng Estado ng Nevada ay mamamahala sa anumang bagay o hindi pagkakaunawaan na nauugnay sa o magmumula sa Kasunduang ito, gayundin ang anumang pagtatalo ng anumang uri na maaaring lumitaw sa pagitan Mo at ng Kumpanya, maliban sa salungat nito sa mga probisyon ng batas. Kung sakaling ang anumang paglilitis na partikular na pinahihintulutan sa ilalim ng Kasunduang ito ay sinimulan, ang Mga Partido ay sumasang-ayon na magsumite sa personal na hurisdiksyon ng estado at pederal na mga hukuman ng sumusunod na county: Washoe County, Nevada, Nevada. Sumasang-ayon ang Mga Partido na ang pagpili ng batas, lugar, at probisyon ng hurisdiksyon ay hindi pinahihintulutan, ngunit sa halip ay sapilitan. Sa pamamagitan nito, isinusuko mo ang karapatan sa anumang pagtutol sa lugar, kabilang ang paggigiit ng doktrina ng forum non conveniens o katulad na doktrina.
c) ARBITRASYON: Sa kaso ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga Partido na nauugnay sa o nagmumula sa Kasunduang ito, dapat munang subukan ng Mga Partido na lutasin ang hindi pagkakaunawaan nang personal at may mabuting loob. Kung mabigo ang mga pagtatangka ng personal na resolusyon, isusumite ng Mga Partido ang hindi pagkakaunawaan sa may-bisang arbitrasyon. Ang arbitrasyon ay isasagawa sa sumusunod na county: Washoe County, Nevada. Ang arbitrasyon ay isasagawa ng iisang tagapamagitan, at ang naturang arbitrator ay walang awtoridad na magdagdag ng mga Partido, baguhin ang mga probisyon ng Kasunduang ito, magbigay ng mga parusang pinsala, o patunayan ang isang klase. Ang arbitrator ay dapat sumailalim sa naaangkop at namamahala sa Pederal na batas gayundin ng batas ng sumusunod na estado: Nevada. Bawat Partido ay dapat magbayad ng kanilang sariling mga gastos at bayad. Kabilang sa mga claim na nangangailangan ng arbitrasyon sa ilalim ng seksyong ito, ngunit hindi limitado sa: mga claim sa kontrata, mga claim sa tort, mga claim batay sa batas ng Pederal at estado, at mga claim batay sa mga lokal na batas, ordinansa, batas o regulasyon. Ang mga paghahabol sa intelektwal na ari-arian ng Kumpanya ay hindi sasailalim sa arbitrasyon at maaaring, bilang pagbubukod sa sub-bahaging ito, ay litisin. Ang Mga Partido, sa pagsang-ayon sa sub-bahaging ito ng Kasunduang ito, ay isinusuko ang anumang mga karapatan na maaaring mayroon sila sa isang paglilitis ng hurado patungkol sa mga paghahabol sa arbitral.
d) PAGTATALAGA: Ang Kasunduang ito, o ang mga karapatang ipinagkaloob sa ilalim nito, ay hindi maaaring italaga, ibenta, inupahan o kung hindi man ay ilipat Mo nang buo o bahagi. Kung ang Kasunduang ito, o ang mga karapatan na ipinagkaloob sa ilalim nito, sa pamamagitan ng itinalaga, ibinenta, inupahan o kung hindi man ay inilipat ng Kumpanya, ang mga karapatan at pananagutan ng Kumpanya ay magbubuklod at magkakaroon ng sinumang itinalaga, administrador, kahalili, at tagapagpatupad.
e) PAGHIWALAY: Kung ang anumang bahagi o sub-bahagi ng Kasunduang ito ay pinaniniwalaang hindi wasto o hindi maipapatupad ng hukuman ng batas o karampatang tagapamagitan, ang mga natitirang bahagi at sub-bahagi ay ipapatupad sa pinakamataas na lawak na posible. Sa ganoong kondisyon, ang natitira sa Kasunduang ito ay magpapatuloy sa buong puwersa.
f) WALANG WAIVER: Kung sakaling mabigo Kaming ipatupad ang anumang probisyon ng Kasunduang ito, hindi ito bubuo ng waiver ng anumang pagpapatupad sa hinaharap ng probisyong iyon o ng anumang iba pang probisyon. Ang pagwawaksi ng anumang bahagi o sub-bahagi ng Kasunduang ito ay hindi bubuo ng isang pagwawaksi ng anumang iba pang bahagi o sub-bahagi.
g) HEADINGS FOR CONVENIENCE LAMANG: Heading ng mga bahagi at sub-part sa ilalim ng Kasunduang ito ay para sa kaginhawahan at organisasyon, lamang. Ang mga heading ay hindi makakaapekto sa kahulugan ng anumang mga probisyon ng Kasunduang ito.
h) WALANG AHENSIYA, PARTNERSHIP O JOINT VENTURE: Walang ahensya, partnership, o joint venture na nalikha sa pagitan ng Mga Partido bilang resulta ng Kasunduang ito. Walang Partido ang may awtoridad na itali ang isa sa mga ikatlong partido.
i) FORCE MAJEURE: Ang Kumpanya ay walang pananagutan para sa anumang pagkabigo na gumanap dahil sa mga dahilan na lampas sa makatwirang kontrol nito kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga gawa ng Diyos, mga aksyon ng mga awtoridad ng sibil, mga aksyon ng mga awtoridad ng militar, mga kaguluhan, mga embargo, mga aksyon ng kalikasan at mga natural na sakuna, at iba pang mga gawa na maaaring dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari.
j) MGA ELECTRONIC NA KOMUNIKASYON NA PINAHIHINTULUTAN: Ang mga elektronikong komunikasyon ay pinahihintulutan sa parehong Mga Partido sa ilalim ng Kasunduang ito, kabilang ang e-mail o fax. Para sa anumang mga katanungan o alalahanin, mangyaring mag-email sa Amin sa sumusunod na address: info@aginnovavelgu.
 

WATCH THE VIDEO & VIEW THE PRESENTATION
VIEW GENERAL WEBINAR
VIEW COMMUNICATORS WEBINAR
Screenshot 2023-09-15 at 11.40.00 AM.png
AGINNOVATION REBRAND
WEBINAR SLIDES PRESENTATION

View the slides from the agInnovation ReBrand Initiative webinar here

If you find a template that does not fit your needs, please reach out to us.

FOR COMMUNICATORS:
AGINNOVATION REBRAND

WEBINAR SLIDE 
PRESENTATION

View the slides from the Communicator Focus: agInnovation ReBrand Initiative webinar here

If you find a template that does not fit your needs, please reach out to us.

Communicator Focus Webinar.png
TOOLS & TEMPLATES
agInnovation Brand Guidelines.png
AGINNOVATION
BRAND GUIDELINES

Review the agInnovation branding guidelines before beginning your template work. These guidelines standardize color and font usage, logo application, tone and voice, image styles, graphics usage, and more.

If you find a template that does not fit your needs, please reach out to us.

VIRTUAL BACKGROUNDS
VIRTUAL BACKGROUND CIRCUITS.png
VIRTUAL BACKGROUND GENERAL.png
EVENT FLYERS & AGENDAS
agInnovation Event Flyer.png
agInnovation Event Agenda.png
agInnovation Agenda.png
SOCIAL MEDIA GRAPHICS
agInnovation Social Media Template Events.png
agInnovation Instagram Member Spotlight.png
agInnovation Instagram Invitation.png
AGINNOVATION SAVE THE DATE INSTAGRAM.png
YOUTUBE CHANNEL ART
agInnovation Channel Art.png
EMAIL HEADERS
AGINNOVATION EMAIL HEADER COLOR.png
AGINNOVATION EMAIL HEADER SUBTLE.png
PRESENTATIONS
agInnovation Presentation 1.png
AGINNOVATION TEMPLATES .png
LETTERHEAD
ONE-PAGER/FACT SHEETS
bottom of page